Varför bilder?

Det finns idag en bred vetenskaplig förankring för att inlärning med hjälp av bilder både är effektiv och mer långsiktig.
En anledning till att bilder underlättar när du pluggar är att bilder använder en annan kapacitet av ditt arbetsminne.

Detta gör att du effektivare använder ditt arbetsminne eftersom du använder flera av dess olika kanaler med skilda kapaciteter.Arbetsminnet
är avgörande när du ska lära dig något nytt eftersom det kan liknas vid hjärnans "arbetsbänk". 
V
id inlärning behöver kunskap passera via arbetsminnet innan det hamnar i långtidsminnet. Arbetsminnet har väldigt begränsad kapacitet hos alla människor och den blir lätt störd till exempel både ljud i omgivningen men också av våra egna tankar. 

Detta innebär att tankar som "det går inte" eller "spelar ingen roll för jag är dum" påverkar kapaciteten vi har i arbetsminnet och därmed vår förmåga att lära. 

Det är vanligt att barn och unga har fått erfarenheter som gör att de tvivlar på sin egen förmåga till att lära i skolan. Därför är just denna tilltro att lära helt avgörande och därför en viktigt nyckelfaktor som vi kommer arbeta med under projektet.

Automatisering - nyckeln till att läsa med flyt

Att läsa automatiserat innebär att:

  • Vi känner automatiskt igen ordbilden när vi läser.
  • Vi frigör kapacitet i arbetsminnet.
Detta gör att läsningen går lätt och utan ansträngning.

Nyare forskning (M.Hedenius) visar att dyslektiker ofta har svårt att automatisera. Detta skulle förklara varför många dyslektiker har kvarvarande svårigheter med läsningen även efter att de har lärt sig att avkoda (genom att ljuda). Så länge läsningen inte är automatiserad kommer barnen att behöva ljuda ut delar av texterna, vilket belastar arbetsminnet och gör läsningen långsam och ansträngande. Även läsförståelsen och förmågan att utveckla egna resonemang påverkas, eftersom kapaciteten i arbetsminnet går åt till avkodningen.

Kan bilder underlätta automatisering?
Projektet vill testa hypotesen att bilder kan göra automatiseringen effektivare. Vi vill undersöka om bilder för olika språkljud kan påverka automatiseringen av ord vid läsning för barn och unga med dyslexi.