Kan bilder underlätta lärandet för barn och unga med dyslexi?


För att skapa dessa effekter kommer vi arbeta medskapande med barn och unga med dyslexi.
Det kommer sammanställas två olika grupper med barn i olika åldrar, mellan- och högstadiet.


Projektet kommer arbeta öppet och utforskande kring vad som hjälper barn och unga med dyslexi.
Hur kan man på ett effektivt, enkelt och roligt sätt automatisera ny kunskap - just det ska vi undersöka!


Fokus för oss kommer att vara engelska och svenska.
Projektet vill bidra till att vår målgrupp barn och unga med dyslexi i lärsituationer upplever:  

  • Att de lyckas
  • Har egen vilja att utvecklas
  • Känner tilltro till sin förmåga
  • Känner sig inkluderade
Eftersom barn och unga med dyslexi ofta har negativa lärupplevelser är det viktigt att få barnen att ha tilltro till sin förmåga att lära.
Vi kommer arbeta utforskande tillsammans med barnen för att hitta studietekniker, metoder och verktyg där de kan använda sina styrkor och därigenom få möjlighet att lyckas!

Verktyg

Forskning visar att tidiga insatser i skolan är viktigt och därför kommer projektet testa att de metoder och verktyg som tas fram fungerar på lågstadiet.
För detta kommer vi engagera några testskolor som får testa framtagna metoder och verktyg.

Vi tänker också att det bästa för barnet är om de kan inkluderas i ordinarie undervisning och vill därför utforska hur verktygen kan användas på ett effektivt och roligt sätt i helklass.


Projektet hade ett uppstartsmöte den 3 september där nyckelpersoner i projektet arbetat igenom projektplanen, resultatet som arbetades fram under workshopen ser du nedan.